Brønnboring

Vann frå egen brønn smaker best!

Brønnene leveres med komplett pumpeanlegg. Det bores med foringsrør igjennom løsmassen så langt ned i fjellet av overvannet ikke renner inn i brønnen. Hullet borres videre under foringsrøret, til man treffer på tilstrekkelig med vannførende fjellsprekker. Grunnvannet er naturlig renset for biologiske og organiske stoffer som overflatevann trenger kjemiske rensemetoder for å få bort. Vannpumpens størrelse avhenger av brønnens dybde, samt tilsig av vann i fjellet. (l/t)

Energiboring

Miljøvarme som lønner seg på sikt!

Oppvarming om vinteren – avkjøling om sommeren bergvarme / varmepumpe. En energibrønn er en enganginvestering og et miljøvennlig tiltak, fordi den genererer kraft uten utslipp av klimagasser eller andre avfallsstoffer som er skadelig for plante og dyreliv. Energibrønnen utnytter varmeenergien i berggrunnen. Dette er en fornybar ressurs som alltid vil være tilgjenglig.

I et marked der prisene på elektrisitet, olje og gass endrer seg hele tiden, gir det trygghet å vite at 2/3 av den energien du bruker til oppvarming av hus og varmtvann kommer fra en stabil kilde som ikke påvirkes av disse endringene.

Opp til 30.000,- i støtte fra Enova på instalasjon av Bergvarmepumpe!
http://www.varmepumpeinfo.no/tilskudd-fra-enova

Horisontalboring

Horisontalboring benyttes for å bore under veg, jernbane, bygninger og gjennom fjell for fremføring av vann og avløpsledninger samt strømkabler mm. Horisontalboring gir minimalt inngrep i naturen og er ofte mer lønnsomt enn å grave eller sprenge grøft under vei.

Styrt boring

Styrt boring i løsmasser, muliggjør etablering av nye rør uten graving. Borestrengen styres ved hjelp av et pilothode. Dette hodet kan best sammenlignes med en skje som trykkes/bores innover i massene. Pilothodet består ev en skrå plate, et sondehus og en dyse som spyler en blanding av vann og bentonitt. I pilothodet ligger det en sonde som forteller oss posisjonen på boringen. Dette gjør det mulig å styre hodet i alle rettinger.

Fundamentering

Kan benyttes i alle typer byggprosjekter fra store bygg til vanlige bolighus og hytter, der grunnforholdene er uforutsigbare.

Stålpelekjerne: Med vår metode borer vi gjennom alle typer løsmasser. Deretter monteres selve belastningspelen. Små inngrep på tomten. Raskt. Erfaringsmessig er fundamentering med stålkjerner den sikreste og ofte den billigste løsningen for mindre bygg. Der bygget står fritt på peler slipper man drenering. Miljøvennlig!

Fjellsprenging

Med en moderne maskinpark og dyktige medarbeidere påtar vi oss alle slags typer spengningsarbeid. vi samarbeider med profesjonelle leverandører og konsulenter innen boring og sprenging som bistår ved behov. HMS arbeid står sentralt i vår virksomhet og vi har gode rutiner for dette for å ta vare på sikkerhet, kvalitet og miljø innen vårt fagfelt.